Pyydä tarjous
Studentwork

Henkilöstö­vuokraus

Mitä työnhakijan tulee tietää henkilöstövuokrauksesta?

henkilöstövuokraus

Työmarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä erittäin kova kilpailu osaajista. Me haluamme tarjota työnhakijoille organisaatiomme tuen parhaiden työpaikkojen tehokkaaseen löytämiseen!

 

Mitä on henkilöstövuokraus?

 

Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan palvelua, jossa asiakasyritys voi palkata uuden työntekijän helposti ja nopeasti omia rekrytointiin käytettyjä resursseja säästäen henkilöstövuokraukseen erikoistuneen yrityksen kautta. Tällöin Studentwork hoitaa sekä rekrytointiprosessin että työntekijän työsuhteen aikaiset asiat. Työntekijä solmii työsopimuksen Studentworkin kanssa, vaikka työnteko tapahtuukin asiakasyrityksen tiloissa. Näin asiakasyritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, eikä sen tarvitse käyttää aikaa rekrytointiin ja muihin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin.

 

Missä tilanteissa henkilöstövuokrausta voi käyttää?

 

Henkilöstövuokrausta voi käyttää sekä määräaikaisissa, väliaikaisissa että toistaiseksi voimassa olevissa vakituisissa henkilöstötarpeissa. Työsuhde voi olla joko osa-aikainen tai kokoaikainen. Esimerkkejä:

• Pikainen rekrytointitarve
• Sijaisuus
• Projekti
• Henkilömuutoksesta johtuva korvaava rekrytointi
• Osa-aikainen kiireapu
• Kokonaan uusi vakituinen rooli
• Organisaatiomuutokseen liittyvä väliaikainen tehtävä
• Suorarekrytointikielto
• Muu resursointitarpeen vaikea ennustettavuus
• Yms.

 

MITÄ HENKILÖSTÖVUOKRAUS VAATII ASIAKKAALTA?

 

Henkilöstövuokrauksessa asiakasyritys tilaa rekrytointipalvelun henkilöstövuokraukseen erikoistuneelta yritykseltä. Meillä Studentworkilla prosessi etenee niin, että tarvekartoituksen jälkeen vastaava rekrytoija avaa haun ja lähtee haastattelemaan potentiaalisia hakijoita. Kun sopivat 1-3 kandidaattia on löytynyt, esitellään ne asiakkaalle ja sovitaan jatkohaastattelut asiakkaan luona. Asiakkaalta vaaditaan osallistumista vain profiilin määrittelyyn sekä potentiaalisimpien hakijoiden haastatteluihin.

Kun asiakas on tehnyt lopullisen päätöksen siitä, kuka tehtävässä aloittaa, hoitaa Studentwork työsopimuksen ja siihen liittyvät asiat työntekijän eli konsultin kanssa. Asiakasyritys vastaa itse vain henkilön työvälineistä, perehdyttämisestä ja työkulttuuriin sopeuttamisesta. Tähän työsuhteen vaiheeseen Studentwork tarjoaa esihenkilön sekä työntekijän työn tueksi Onboarding-raportin eli persoonallisuusarvioinnin, josta voit lukea lisää linkistä: Persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa. 

 

 

Tutustu rekrytointiprosessiimme

 

 

 

Mitä henkilöstövuokraus vaatii työnhakijalta?

 

Henkilöstövuokrauksessa työnhakijan tulee lähettää hakudokumentit Studentworkille, joka vastaa myös kaikkiin hakijan tiedusteluihin tehtävään liittyen. Mikäli hakija etenee rekrytointiprosessissa, pidetään ensimmäinen haastattelukierros Studentworkin rekrytoijan toimesta. Jos työnhakija on tehtävään soveltuva, esitellään hänet asiakkaalle, joka haastattelee 1-3 potentiaalisinta hakijaa ennen päätöksentekoaan. Studentwork tekee valitun työnhakijan eli konsultin kanssa työsopimuksen ja sopii palkkaukseen liittyvät yksityiskohdat. Perehdytyksestä ja käytännön työn ohjaamisesta vastaa asiakasyritys, työsuhteesta puolestaan Studentwork. Studentworkin Consultant Care -tiimi palvelee kaikkia konsulttejaan heidän työsuhteensa aikaisissa kysymyksissä, kuten palkka-, loma- ja sopimusasioissa.

 

Miten henkilöstövuokraus hinnoitellaan ja laskutetaan?

 

Henkilöstövuokrauksessa hinta määräytyy työtehtävän vaatimuksen ja palkkatason mukaan.
Kun arvioitu palkkataso on tiedossa, lisätään sen päälle Studentworkille kuuluvat työantajamaksut (mm. eläke- ja vakuutusmaksut) sekä voittomarginaali.

Laskutus tapahtuu tunti- tai kuukausiperusteisesti työntekijän tehtyjen työtuntien mukaan vasta siinä vaiheessa, kun sopiva henkilö on tehtävään löytynyt ja hän on tehtävässä aloittanut. Studentwork ei veloita asiakkailta muita kuluja esim. rekrytoinnin aloitus- ja markkinointikuluja. Asiakas ei myöskään maksa vuosilomasta tai sairaspoissaolotunneista, jotka kuitenkin Studentwork korvaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaisesti.
Tuntityöntekijöille palkkaa tulee maksaa kaksi kertaa kuukaudessa, minkä mukaan myös asiakasta laskutetaan. Kuukausipalkkaisille työntekijöille palkkaa maksetaan kerran kuukaudessa, joten samassa aikasyklissä laskutetaan myös asiakasta.


Näyttökuva 2020-11-5 kello 16.04.34

Mitä henkilöstövuokraus tarkoittaa sopimuksen osalta?

 

Henkilöstövuokrauksessa asiakasyritys tekee toimeksiantosopimuksen Studentworkin kanssa ja Studentwork työsopimuksen työntekijän kanssa. Hintaan liittyvät keskustelut käydään asiakkaan ja Studentworkin välillä. Palkkaan liittyvät keskustelut käydään Studentworkin ja työntekijän kanssa.

 

Näyttökuva 2020-11-5 kello 14.58.58

 

Mitä tes:iä henkilöstövuokrauksessa käytetään?

 

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi pyrimme aina ensisijaisesti käyttämään työntekijällä samaa työehtosopimusta, mitä asiakasyrityksen muilla vastaavassa tehtävässä olevilla työntekijöillä on käytössä. Mikäli muuta soveltuvaa TES:iä ei ole käytettävissä ja kyseessä on taloushallinto-, tietojenkäsittely- tai toimistotyö, käytetään työsopimuksessa Henkilöstöpalvelualojen työehtosopimusta.

 

Työntekijän palkkaaminen omille listoille

 

Asiakasyrityksellä on oikeus ja mahdollisuus palkata henkilöstövuokrauksen kautta oleva työntekijä omille palkkalistoilleen, mikäli työntekijä sitä myös itse haluaa. Henkilöstövuokrauksen keston mukaan asiakasyrityksen tulee maksaa siirrosta Studentworkille rekrytointipalkkio. Työntekijälle siirrosta ei synny kustannuksia. Hänen tulee ainoastaan tehdä uusi työsopimus suoraan asiakasyrityksen kanssa. Mikäli työtehtävä pysyy samana, ei työntekijälle voida asettaa uutta koeaikaa.

 

Asiakassopimuksen irtisanominen

 

Joskus yhteiselo asiakkaan ja työntekijän välillä ei jatkukaan, minkä vuoksi sekä asiakasyrityksellä että työntekijällä on sopimuksessaan irtisanomisehto. Koeajan aikana molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen välittömästi irtisanomisperusteet huomioiden. Jos koeaikapurku tapahtuu asiakasyrityksen toimesta, on Studentwork yleensä velvollinen avaamaan korvaavan rekrytoinnin veloituksetta.

Mikäli osapuolet eivät ole tyytyväisiä keskinäiseen yhteistyöhön, pyrimme ensisijaisesti ratkomaan yhteistyön haasteita yhdessä, ennen kuin työsuhteen päättäminen tulee kysymykseen. Jos yritys ei ole tyytyväinen työntekijän suoriutumiseen, tulee työntekijän kanssa käydä rakentava palautekeskustelu ja tarpeen mukaan toimia varoituskäytännön mukaisesti.

Mikäli työntekijän työsuhdetta ei ole mahdollista jatkaa sovitun mukaisesti esimerkiksi asiakkaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuen, voi asiakas irtisanoa toimeksiantosopimuksen, jolloin Studentworkin tulee aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden lopputuloksena voi olla joko työntekijän lomautus tai irtisanominen.

Studentwork pyrkii löytämään näille työntekijöille uuden, korvaavan työtehtävän muiden asiakkaiden toimeksiannoissa takaisinottovelvollisuuden mukaisesti.

Alle 4 kuukauden määräaikaisen asiakassopimuksen irtisanomisaika on 4 viikkoa. Alle 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika on 6 viikkoa. Toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon tai toimeksiannon kestäessä yli vuoden, irtisanomisaika on 12 viikkoa.

 

Työntekijän sopimuksen irtisanominen

 

Työntekijällä on myös oikeus ja mahdollisuus irtisanoa työsopimus missä tahansa työsuhteen vaiheessa. Studentwork käyttää määräaikaisissa sopimuksissa sekamuotoista määräaikaista sopimusmuotoa, mikä tarkoittaa, että vaikka sopimukselle on asetettu loppumispäivä, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa kesken sopimuskauden normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti. Koeajalla sopimus voidaan päättää välittömästi. Koeajan umpeuduttua irtisanomisaika riippuu työsopimuksen TES:istä, mutta irtisanomisaika on usein 2 viikkoa, mikäli työsuhde on kestänyt alle vuoden ja 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 1-4 vuotta. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, pyrimme etsimään korvaavan työntekijän tehtävään mahdollisimman nopeasti, mikäli yritys niin toivoo.

 

Miksi henkilöstövuokraus on hyvä uramahdollisuus?

 

Monet työnhakijat eivät tiedä, että ilman henkilöstövuokrauksen mahdollisuutta kyseessä olevaa työpaikkaa ei välttämättä olisi avoinna lainkaan, vaan yritykset yrittäisivät muutostilanteissa selviytyä olemassa olevan henkilöstön turvin. Henkilöstövuokraus onkin luotu madaltamaan yrityksen kynnystä palkata uusia työntekijöitä yritykseen helposti ja joustavasti, minkä vuoksi henkilöstövuokraus luo uusia työpaikkoja työmarkkinoille sekä mahdollisuuksia nuorille osaajille.

Vaikka monet mieltävät henkilöstövuokrauksen koskemaan vain lyhytaikaisia määräaikaisia projekteja, voi henkilöstövuokrauksen kautta työllistyä myös pitkäaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen. Usein käykin niin, että esimerkiksi määräaikaisena sijaisuutena alkanut työ jatkuu vakituisena työsuhteena, koska hyvästä työntekijästä halutaan pitää kiinni.


Vuokratyöntekijänä eli konsulttina toimiminen tarkoittaa sitä, että työskentelet asiakasyrityksellemme, mutta työnantajasi ja palkanmaksajasi on Studentwork. Konsultin työsuhde voi olla määräaikainen tai vakituinen, lyhyempi tai pidempi, osa-aikainen tai kokoaikainen. Työsuhteessa konsulttina voit suorittaa myös korkeakouluopintoihin kuuluvan tai valmistumisen jälkeisen harjoittelun. Studentworkin kautta ei tehdä palkattomia harjoitteluja.


Studentworkin konsulttina työskentelemisessä on monia hyviä puolia. Kokeneet rekrytoijamme ja HR-alan ammattilaiset ovat kanssasi aina ensimmäisestä haastattelusta lähtien koko työsuhteen ajan ja myös silloin, kun on aika siirtyä eteenpäin. Työskentely konsulttina määräaikaisessa työsuhteessa antaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden kokeilla erilaisten yritysten, toimialojen ja tehtävien välillä.

 

STUDENTWORKIN TYÖNTEKIJÄNÄ:

 

 • Työnantajasi on Studentwork, mutta itse työ tapahtuu asiakasyrityksessä. Asiakasyrityksessä olet osa yrityksen tiimiä ja työyhteisöä.
 • Voit veloituksetta tehdä psykometrisen Onboarding-arvioinnin, joka auttaa sinua ja uutta esihenkilöäsi tutustumaan toisiinne ja kehittämään yhteistyötänne. Psykometrinen online-arviointi auttaa sinua tunnistamaan ja sanoittamaan omat vahvuutesi, arvosi ja motivaatiotekijäsi, mikä auttaa sinua perehtymisvaiheessa ja omien urasuunnitelmien tekemisessä.
 • Olet oikeutettu Terveystalon työterveyspalveluihin ensimmäisestä työpäivästäsi lähtien.
 • Saat HR-ammattilaisista koostuvan Consultant Care-tiimin tuen, johon voit olla yhteydessä kaikissa työsuhteeseen ja uraasi liittyvissä asioissa. Oli kyse sitten epäselvyyksistä, sairastapauksista tai muusta neuvonnasta, ovat työsuhteista vastaavat ammattilaisemme tukenasi kaikkina arkipäivinä!
 • Saat ammattilaisten tukea palkkaneuvotteluihin ja muihin työsopimuksesi muutoksiin liittyviin asioihin. Saatavillasi on työsuhdeneuvontaan erikoistunut tiimi, joka on tavoitettavissasi nopeasti ja helposti. Meillä et jää asioiden kanssa yksin.
 • Kun määräaikaisuutesi on päättymässä, kysymme sinulta jatkohaluistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi. Asiakkainamme ovat sadat yritykset start-upeista suuriin korporaatioihin, joista löytyy konsulteillemme lukemattomia uusia uramahdollisuuksia. Ammattitaitoiset rekrytoijamme toimivat mielellään sinun rekrytointiagenttina jatkossakin.
 

LUE KAUTTAMME TYÖLLISTYNEIDEN NUORTEN OSAAJIEN KOKEMUKSISTA

 • Miikka - Junior Business Intelligence Consultina Invencolla

   

  Mitkä neljä oppia ja ominaisuutta ovat Junior Business Intelligence Consultin työssä tärkeimpiä? Miten untuvikko oppii lentämään? Kauttamme asiakasyrityksellemme Invencolle työllistynyt Miikka Myyry kirjoittaa uratarinassaan kokemuksistaan Invencolla - lue lisää ja inspiroidu todellisesta kasvutarinasta!

   

   

  Untuvikko

  Olen opiskellut tietojohtamista 6 vuotta Tampereen teknillisessä yliopistossa pääaineenani data- ja informaatioanalytiikka. Työkokemusta it-alalta löytyi yhteensä noin 16 kuukautta, joista 10 kuukautta osa-aikaisena opiskelujeni ohella. Olin siis varsin untuvikko tullessani töihin Invencolle. Koulussa ja työelämässä olin käyttänyt joitain BI-työkaluja kuten QlikViewtä ja PowerBI:tä. Myöskin tietokantojen perusteet olivat hallussa, mutta en missään nimessä ollut näiden ammattilainen.

  Hieman jännittyneenä saavuinkin ensimmäisenä päivänä töihin. Haastatteluprosessissa oli tehty selväksi, että valmista ammattilaista ei odotetakaan, vaan hiomatonta timanttia, jonka uskotaan kehittyvän ammattilaiseksi työtä tekemällä.

   

  Ensimmäiset siiveniskut

  Heti ensimmäisellä viikolla pääsin mukaan asiakasprojektiin rakentamaan asiakkaalle tulos- ja taselaskennan raportointisovellusta. Työkaluna oli täysin uusi tuttavuus Jedox. Heti ensimmäisessä projektissa opin aivan valtavasti uutta. Tajusin, että työelämän projektit ovat aivan erilaisia kouluprojekteihin verrattuina, joita olin aiemmin tehnyt.

  Jos heti ensimmäisessä projektissa opin valtavasti, voisi nyt neljä kuukautta sen jälkeen oppimaani määrää kutsua valtavaksi potenssiin 10. Mutta mitä oikeasti olen oppinut? Yritin tiivistää asiat neljään kohtaan, joista voisi minun mielestäni puhua BI-konsultin tärkeimpinä ominaisuuksina.


  Neljä tärkeintä oppia ja ominaisuutta

  1. Tietokannat ja SQL /// Tietokannat ovat hyvin vahvasti läsnä jokaista analyysi- ja raportointiprojektia. Tietokantoja on osattava ymmärtää, jotta dataa saadaan jäsenneltyä, yhdistettyä, valittua ja näytettyä mitenkään järkevästi. SQL-kielen hallitseminen on tärkeää, koska ilman sitä oikeiden kyselyiden tekeminen kantaan ei ole mahdollista.

   Tähän liittyvä suuri havainto oli, että ETL-prosessi on jatkuva toisin kuin koulutöissä aiemmin. Silloin riitti, että prosessi toimi kerran. Oikeassa maailmassa prosessin on toimittava jatkuvasti ja sen on oltava rakennettu niin, että mahdollisista virheistä voidaan toipua ongelmitta.

  2. Raportointisovellukset /// Minulta ei ollut kovin pitkää kokemusta oikeastaan mistään raportointityökalusta, joten jouduin opettelemaan niiden käyttöä tovin. Onneksi pääsin heti tekemään oikeita projekteja usealla eri työkalulla ilman suuria paineita. Oppimisen kannalta pidän tärkeänä oikeiden projektien tekoa. On aivan eri asia tehdä töitä oikealla datalla oikeisiin tarpeisiin kuin internetistä löytyviä kursseja.

   Raportointisovelluksia on nykyisin 13 tusinassa, mutta mielestäni BI-konsultin ei kuitenkaan tule kauhistua tästä määrästä. Kuten yksi kollegani sanoi ”Jos osaan tehdä sen jollakin sovelluksella, sen voi tehdä myös jollain toisella”. Raportointisovellukset ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia ja perusperiaatteet toimivat sovelluksesta toiseen siirryttäessä samankaltaisesti.

  3.  Analyyttisyys ja ongelmanratkaisukyky /// Olen ollut aina analyyttinen henkilö ja analysoin tapahtumia välillä hyvinkin syvällisesti. Tästä on paljon hyötyä BI-konsultin tehtävissä – teemmehän asiakkaille analyysejä. On hyvä ymmärtää miksi jokin asia tehdään ja mitä siitä seuraa. Tämän avulla ongelmanratkaisu helpottuu. Ensimmäisen neljän kuukauden aikana olen kohdannut ongelmia oikeastaan jokaisella osa-alueella millä BI-konsultti toimii. Olen kuitenkin pystynyt ratkaisemaan ongelmat ja ennen kaikkea oppinut niistä. Olen myös oppinut hiomaan ongelmanratkaisukykyäni ja analyyttisyyttäni BI-konsultin maailmaan sopivaksi ja pystynkin ratkaisemaan nyt ongelmia, joita en vielä neljä kuukautta sitten edes tiennyt olevan olemassa.

  4. Oppimiskyky ja -halu /// BI-konsultin työ on jokapäiväistä oppimista. Ainakin näin juniorina, mutta uskoisin myös senioreilla edellisen lauseen pitävän paikkaansa. Minulle se on yksi tämän työn suola. Haluan oppia uutta ja hallita monia eri osa-alueita työssäni. Oppimishalulla pääsee jo pitkälle tässä työssä, koska kaikki on mahdollista oppia niin halutessaan. Parhaisiin tuloksiin pääsee haastamalla itsensä ja yrittämällä aina parantaa edellistä tulosta. Oppimisen tukena toimivat osaavat kollegat, joilta saa ongelmaan kuin ongelmaan apua.

   

  Tuulta siipien alla

  Neljän kuukauden aikana olen päässyt tekemään Invencolla monia erilaisia töitä, joista jokaisesta on ollut kehittymiseni kannalta hyötyä. Olen päässyt tekemään asioita, joista olin nähnyt vain epämääräisen kuvan professorin kalvoilla luennolla. Olen muun muassa rakentanut ETL-prosessin asiakkaalle, jossa epämääräisistä CSV-tiedostosta on saatu käyttäkelpoista informaatiota esitettynä QlikViewn kautta kuvaajina ja selkeinä talukkoina. Olen ollut asiakastapaamisissa ja kokenut miten asikkaiden kanssa kommunikointi tapahtuu. Voin vain innoissani odottaa, mitä seuraavat neljä kuukautta tuovat tullessaan.

  Miikka Myyry

 • Minja - Community Manager Innovation House Finlandilla

  Minja löysi valmistuttuaan kauttamme innostavan ja monipuolisen työn Community Managerina start-up-yhteisö Innovation House Finlandilta. Minja huolehtii Innovation House Finlandin Kallion toimipisteen yhteisön jäsenistä ja työskentelee useiden eri yritysten kanssa pienimmistä start-upeista isompiin korporaatioihin.

   

  Katso video ja kuule lisää Minjan kokemuksista ja Studentworkin rekrytointiprosessista.

 

Katso avoimet työpaikat

 

Avoimet työpaikat